Category Archives: KIRICHEK Yakov

Yakov Kirichek (1925 – 2000, Russian)


Nude Holding VaseNude Holding Vase